Úradná tabuľa

Ponuka na odpredaj majetku obce

Ponuka na odpredaj majetku obce

podľa §8 ods. c) zákona č. 138/1991 o majetku obce v platnom znení

Obec Východná ponúka na odpredaj nasledovné hnuteľné veci v zmysle prílohy č. 1:

1. Skriňová Praga V3S, rok výroby 1959

2. Balíkovač SIPMA SA, rok výroby 2000

Podmienky:
Cenové návrhy je možné podávať v termíne do 28.3.2017 do12.00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu: Obecný úrad , 032 32 Východná 616 v zapečatenom obale s označením / Predaj hnuteľných vecí - NEOTVÁRAŤ /.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Súťažný návrh musí obsahovať ponuku s cenou
Úspešnými uchádzačmi budú tí, ktorí predložia ponuku s najvyššou cenou.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Ponukla na odpradaj HV.doc)Príloha Foto[ ]921 kB

Informácie o začatých správnych konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Informácie o začatých správnych konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Východná, 032 32 Východná 616, alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.


Oznámenie o začatí konania v zmysle § 18, zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní vo veci žiadosti Pozemkového spoločenstva Bývalí urbarialisti obce Východná o vydanie súhlasu na výrub stromov, ktoré rastú v k.ú Východná na E KN parc.č. 8611, 8612, 8613, 8458/11 v lokalite Tomášovce za Grúňom. Správne konanie bolo začaté dňa 9. 3.2017.

Informácie o začatých správnych konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Informácie o začatých správnych konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Východná, 032 32 Východná 616, alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 18, zák. č.71/67 Zb. o správnom konaní vo veci žiadosti Marty Juríkovej, Východná 560 o súhlas na výrub stromov vo svojom vlastníctve na prac.č. E KN 6536 v extraviláne obce .

Ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou bude dňa 28. februára 2017 o 15.00 hod. so zrazom v kancelárii OcÚ Východná.

Obchodná verejná súťaž

Obec Východná  v y h l a s u j e   OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce.

Súťažné podmienky sú uvedené v prílohe.

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Obchodná verejná súťaž RD 600.pdf)Obchodná verejná súťaž[ ]148 kB

Náučný chodník v Hybickej tiesňave

Občianske združenie V POHYBE

      Vážení občania Hýb a Východnej – potencionálni vlastníci poľnohospo-dárskych pozemkov v časti katastrov (Pod Kundrátovo, Diely resp. Lazy a Dolina) dovoľujeme si Vás touto cestou informoval o zámere Občianskeho združenia V POHYBE sprístupniť a vybudovať NCH (ná-učný chodník) po trase bývalej lesnej železničky nad meandrami Hy-bice v Hybickej tiesňave.
      Posledných 60 - 70 rokoch neboli v tejto lokalite ľudskou činnos-ťou porasty náletových drevín redukované a takto sa tiesňava stala veľmi ťažko priechodná. Preto, aby sme umožnili priechod touto z krajinárskeho hľadiska najkrajšou časťou našich katastrov chceme do jarných mesiacov (marec 2017) odstrániť nevyhnutne potrebný počet krov a stromov. Pri predbežnom spočítaní sme okrem krov napočítali na PPF (poľnohospodárskom pôdnom fonde):
smrek 29 ks, jelša 25 ks, topoľ-osika 25 ks,
vŕba-rakyta 6 ks a breza 1 ks.
      Ak predpokladáme, že tieto odstránené dreviny budú zdravé – vhodné na tesárske konštrukcie, tak v prípade úspešného podania projektu a získania podpory z EÚ ich použijeme na premostenie nad tokom Hybice v celkovom počte 14x.
V močaristých úsekoch plánujeme pre pohodlný priechod vybudovať drevené chodníky z drevín vyťažených z týchto úsekov (jelša, topoľ).
Jednotlivé dreviny určené na odstránenie sú z vrchnej strany (od Sihál) označené bielou nastriekanou bodkou vo výške cca 1,50 nad zemou.
      V prípade, že vlastníci pozemkov prejavia záujem o drevo z od-stránených náletových drevín, žiadame ich aby doložili – preukázali vlastníctvo a do začiatku prác na stavbe mostíkov si drevnú hmotu odviezli na vlastné náklady. Inak ich chceme použiť na vyššie uvede-né tesárske konštrukcie.
      Za pochopenie a podporu nášho snaženia Vám ďakujeme a veríme, že po úspešnom absolvovaní všetkých nevyhnutných krokov sa budeme môcť stretávať pri prechádzkach po NCH.
      Vašu podporu môžete prejaviť aj zaplatením členského príspevku 5.-€ /rok. Všetky informácie o činnosti OZ V POHYBE získate na t. č. 0903/641605 a na stránke OZ www.vpohybe.hybe.sk

Predseda OZ V POHYBE
Ing. Ján Žiška

Informácie o začatých správnych konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z.z

Informácie o začatých správnych konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Východná, 032 32 Východná 616, alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 18, zák. č.71/67 Zb. o správnom konaní vo veci žiadosti Michala Debnára, Východná 747 o súhlas na výrub stromov vo svojom vlastníctve na prac.č. E KN 7347 v extraviláne obce . Ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou bude dňa 21. februára 2017 o 14.00 hod. so zrazom v kancelárii OcÚ Východná.

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 18, zák. č.71/67 Zb. o správnom konaní vo veci žiadosti Márie Debnárovej, Východná 747 o súhlas na výrub stromov vo svojom vlastníctve na prac.č. E KN 8233 v extraviláne obce . Ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou bude dňa 21. februára 2017 o 14.00 hod. so zrazom v kancelárii OcÚ Východná.

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 18, zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní vo veci žiadosti Poľnohospodárskeho družstva Východná o vydanie súhlasu na výrub stromov, ktoré rastú v k.ú Východná na pôvodnych blokoch v lolalite Vrch Hybice: 6904/1, 7904/1, 7903/1, 6010/1, v lokalite Vyšné Bielanske 6010/1, 6001/2, 6005/1, 6008/1, 6101/1, 6009/1, 6006/1, 6011/1. Správne konanie bolo začaté dňa 13.2.2017, zoznam účastníkov konania je zverejnený v prílohe a vyvesený na verejnej tabuli Obce Východná.

Kontakty

Obecný úrad Východná
Východná 616
032 32 Východná

Tel.: 044 / 529 52 50
Fax: 044 / 529 52 90
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.