Východná
Obec Východná

Stavebný úrad

Ing. Martin Nahálka
Tel.: 044/520 74 13
E-mail: stavebnyurad@vychodna.eu

 

Obec Východná na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku

1.1 Základné ustanovenia

V zmysle platnej legislatívy podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorým sa novelizoval zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy, podľa ktorých:

 • s účinnosťou od 1.1.2003 je stavebným úradom obec,
 • pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy,
 • obce sa môžu dohodnúť na spolupráci a zriadiť spoločný obecný úrad na základe zmluvy.

1.2 Výkon činností obce ako stavebného úradu

Obec pri výkone činností stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva nasledovné činnosti:

 • povoľovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií,
 • štátny stavebný dohľad,
 • evidenčnú činnosť a poskytovanie informácií do informačného systému.

Ďalšie súvisiace činnosti:

 • prešetrovanie petícií a sťažností,
 • výkon rozhodnutí podľa zákona o správnom konaní,
 • rozhodovanie o opravných prostriedkoch,
 • spravodajskú činnosť podľa príslušných zákonov a vyhlášok o štátnej štatistike.

1.3 Povoľovacia činnosť obce ako stavebného úradu vrátane ukladania sankcií

V súlade s platnými právnymi predpismi obec pri rozhodovaní podľa stavebného zákona vykonáva nasledovné činnosti:

 1. vedie územné konanie (okrem územia vojenských obvodov) a vydáva územné rozhodnutia podľa § 32 až 42 stavebného zákona
  - rozhodnutie o umiestnení stavby,
  - rozhodnutie o využití územia,
  - rozhodnutie o chránenej časti krajiny (o chránenom území alebo o ochrannom pásme),
  - rozhodnutie o stavebnej uzávere.
 2. povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia podľa § 55 ods. 2 a § 57 stavebného zákona,
 3. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny podľa § 54 až 70 stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona,
 4. povoľuje v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby ešte pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona,
 5. povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa § 71 až 73 stavebného zákona,
 6. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie podľa § 76 až 82 stavebného zákona,
 7. vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona,
 8. rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona,
 9. rozhoduje o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona,
 10. nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení; nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku podľa § 86 a § 87 stavebného zákona,
 11. povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení; rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 až 93 stavebného zákona,
 12. nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác podľa § 94 stavebného zákona,
 13. rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku podľa § 95 stavebného zákona,
 14. rozhoduje o vyprataní stavby podľa § 96 stavebného zákona,
 15. rozhoduje o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia podľa § 102 ods. 2, 3 a 4 stavebného zákona,
 16. nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie podľa § 104 stavebného zákona,
 17. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie podľa § 105 až 107 stavebného zákona,
 18. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 stavebného zákona,
 19. rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby podľa § 134 stavebného zákona,
 20. rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona.

Stavebné tlačivá

Ohlasovanie drobných stavieb - informácie
Ohlásenie drobnej stavby

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

RTVS:Kapura - Obec Východná 5.10.2019

RTVS:Zvony nad krajinou - Obec Východná - rozhlasová nahrávka 16.6.2019

Napísali o nás

 LIPTOVSKE NOVINY, číslo 32

img374.pdf (874.73 kB)

Miestny rozhlas v mobile

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dátum a čas

Dnes je utorok, 30.5.2023, 1:17:43

Aktuálne počasie

dnes, utorok 30. 5. 2023
slabý dážď 19 °C 9 °C
streda 31. 5. slabý dážď 20/8 °C
štvrtok 1. 6. slabý dážď 21/9 °C
piatok 2. 6. slabý dážď 20/11 °C