Východná
Obec Východná

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a kalendár vývozu

 

Natur - pack pomáhaBanner_600x200_OZV_NATURPACK.gif Typ: GIF obrázok, Velkosť: 241.8 kB

Verejnosť | NATUR-PACK, a.s. (naturpack.sk)

Harmonogram zberu - elektroodpad

Východná 01. 06. 2024
Východná 28. 09. 2024

 

Mobilná zberňa - nebezpečný odpad

Východná 04. 06. 2024 ÷ 11. 06. 2024
Východná 15. 10. 2024 ÷ 22. 10. 2024

Zberný dvor Východná

Prevádzkové hodiny:

Pondelok - Štvrtok ..............od 07:00 hod - do 15:00 hod

Piatok.....................................od 07:00 hod - do 14:00 hod

Sobota...................................od 09:00 hod - do 12:00 hod

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v našej obci si môžete

pozrieť  tu:

Kalendár zberu komunálnych odpadov - pokynySeparovaný zber 2024

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Východná

Zmesový komunálny odpad
Zmesový komunálny odpad sa ukladá do  zberných nádob – plastové nádoby alebo plechové nádoby, druh nádoby:
        a) 110 l kovové, 120 l plastové
        b) 1100 l kovové
vo frekvencii pre celú obec : 1 x za 1 týžden, 2 x za týždeň

Pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov je na území obce zavedený množstvový systém zberu odpadov, druh nádoby:
        a) 110 l kovové, 120 l plastové
        b) 1100 l kovové
Frekvencia zberu pri množstvovom systéme zberu odpadov je 1 x za 1 týždeň.
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady, zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, BIO odpady.

Drobný stavebný odpad
Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to za poplatok, ktorý obec určila podľa zákona o miestnych daniach a poplatkoch. Miesto uloženie ja vedľa zberného dvora v obci.
Množstvový zber drobného stavebného odpadu sa realizuje - na požiadavku občanov.
Interval vývozu - priebežne, podľa potreby
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady, k drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov

Objemný odpad
Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje - do veľkoobjemových kontajnerov na zbernom dvore v obci. Iné nakladanie s objemným odpadom, najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanoviska zberných nádob sa zakazuje.
Interval vývozu - 2x ročne
Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci, napr.: nábytok, dvere, nádoby, koberce, okná a pod.
Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady ... .

Nebezpečný odpad - odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
Odpad s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať: v rámci mobilného zberu alebo kalendárového zberu na určené miesto, vo vyhlásených termínoch: 2 krát ročne /jar, jeseň/.
Zbiera sa: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, oleje a tuky ako ( motorové, prevodové, mazacie oleje a pod.), farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami...
Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady...

Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel
Elektroodpad z domácností je možné odovzdať na zberný dvor v obci, alebo počas kalendárového zberu priamo s pred rod. domov vo vyhlásených termínoch: – 2x ročne /jar, jeseň/.
Zbiera sa: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia ... . Elektroodpad musí byť kompletný, nesmie byť z neho nič odmontované!
Nezbiera sa: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektroodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom, zmesový komunálny odpad ...

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

Zber papiera
Zber papiera sa uskutočňuje podľa určených termínov v zvozovom kalendári. Držitelia odpadu ukladajú papier do vriec, alebo zberných nádob, ktoré umiestňujú na vlastných nehnuteľnostiach. V deň vývozu si držiteľ odpadu umiestni vrece, zbernú nádobu s papierom pred rod. dom do 6,00 hod. ráno na viditeľné miesto, kde mu ho oprávnená organizácia odoberie.
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier ... .
Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či mastný papier, kopírovací papier ... .
Zber plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovov
Zber plastov, kombinovaných materiálov a kovových obalov sa uskutočňuje podľa určených termínov v zvozovom kalendári. Držitelia odpadu ukladajú plasty  do vriec, zberných nádob, ktoré si držiteľ odpadu  umiestňuje na vlastných nehnuteľnostiach. V deň vývozu podľa zvozového kalendára  umiestni vrece, zbernú nádobu s plastom do 6,00 hod. ráno  pred rod. dom na viditeľné miesto, kde mu ho oprávnená organizácia odoberie.
Zbiera sa: Plasty - fľaše od nápojov a olejov (PET fľaše), plastové obaly z drogérie, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapakové obaly - obaly od mlieka, vína, džúsu). Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby. Kovové plechovky od nápojov, konzervy - pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla.
Nezbiera sa: kovové obaly od farieb, lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným materiálom

Zber skla
Zber skla sa uskutočňuje podľa určených termínov v zvozovom kalendári. Držitelia odpadu si sklo umiestňujú do vriec, zberných nádob, ktoré si umiestňujú na vlastných nehnuteľnostiach. V deň vývozu podľa zvozového kalendára si držitelia odpadu umiestnia sklo vo vreciach, zberných nádobach pred rod. dom do 6,00 hod. ráno na viditeľné miesto, kde mu ho oprávnená organizácia odoberie.
Zbiera sa: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov ... .
Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) ... .  

Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať:  počas kalendárového zberu,  – 2 krát ročne /jar, jeseň/. Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu, alebo prostredníctvom zberného miesta.
Zbiera sa: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a automobilové batérie a akumulátory ... .
Nezbiera sa: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad ... .

Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
Nespotrebované humánne a veterinárne lieky je potrebné odovzdávať do verejných lekární. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci obecnej kanalizácie.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a kuchynský odpad
Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a kuchynský odpad si občania ukladajú na vlastné kompostoviská. Obec zabezpečí občanom možnosť podrviť si konáre stromov obecným drvičom drevnej hmoty za stanovenú cenu.
Jedlé oleje a tuky
Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje na zbernom dvore v obci. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom.
Zbiera sa: oleje a tuky z jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla, či tuku ...
Nezbiera sa: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla...

Pneumatiky
Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú na zbernom dvore v obci. Pneumatiky musia byť bez diskov.
Staré vozidlá  
Držiteľ starého vozidla je povinný odovzdať staré vozidlo osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
Železný odpad
Železný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore v obci

Spaľovanie a vypaľovanie
Z A K Á Z A N É!
Vypaľovanie suchých porastov je vypaľovaním suchých bylín, tráv, buriny alebo kríkov, ktoré ešte rastú na koreni a po zapálení sa oheň voľne šíri po ploche. Táto činnosť je zákonom o ochrane pred požiarmi zakázaná.
O D P O R Ú Č A N É
Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve je spaľovaním zvyškov konárov stromov a kríkov, ktoré sa získavajú napr. rezom ovocných stromov a kríkov v záhradách alebo ťažbou dreva. Zvyšky sa naukladajú na hromadu a pália sa na bezpečnom mieste.
Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia obce Východná  č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

RTVS:Kapura - Obec Východná 5.10.2019

RTVS:Zvony nad krajinou - Obec Východná - rozhlasová nahrávka 16.6.2019

RTVS: Televíkend 12.08.2023

Napísali o nás

 LIPTOVSKE NOVINY, číslo 32

img374.pdf (874.73 kB)

Miestny rozhlas v mobile

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dátum a čas

Dnes je sobota, 20.4.2024, 21:51:54

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
sneženie 8 °C 0 °C
nedeľa 21. 4. dážď so snehom 5/-2 °C
pondelok 22. 4. zamračené 8/-3 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 9/-1 °C